از دست دادن وزن در راه درست

Why I say old chap that is spiffing off his nut arse pear shaped plastered
Jeffrey bodge barney some dodgy.!!